Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest firma Smart Mobile House Jerzy Pietruszewski z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 25/402, 30-019 Kraków zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 2220746903, REGON: 241195630, zwana dalej ADO.

2) ADO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: pdo@smartmobilehouse.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1) lub nr tel. 12 432 50 85.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach:

– kontaktów biznesowych, prezentacji oferty, działań marketingowych

– przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierające informacje handlowe

– udzielania informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego

– wysyłki Newslettera

– wykonania zawartej umowy

4) Okres przetwarzania danych wynosi:

– w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;

– w przypadku przetwarza danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

– w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6) Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi ADO podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, podwykonawcy – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości udziału w szkoleniu, konferencji. W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli ADO
w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania
z Panią/Panem kontaktu w przyszłości. W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z Administratorem – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Na potrzeby profilowanie nie będą przetwarzane żadne dane sensytywne.

11) System informatyczny, w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz. 1024).

wypisz się z bazy danych